Rekrutacja

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 dla publicznych przedszkoli.

Harmonogram rekrutacji

Zasady rekrutacji dzieci do  Samorządowego Przedszkola w  Nasielsku na rok szkolny 2023/2024

Pobierz Zarządzenie nr 12/23 Burmistrza Nasielska z dnia 18 stycznia 2023

Pobierz Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego  w Samorządowym Przedszkolu  im. Juliana Tuwima w Nasielsku w roku szkolnym 2023/2024

Pobierz wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola

Do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Nasielsk.

 1. Dzieci przyjmowane są do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza w terminie od 1 do  10 lutego  2023 r. Jeżeli rodzice nie złożą deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, dziecko nie zostanie przyjęte od 1 września do przedszkola.
 3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica.
 4. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola składa się do dyrektora przedszkola pierwszego wyboru w okresie od 13 lutego do 10 marca 2023 r. Rodzic ma prawo wybrać nie więcej niż 3 przedszkola od najbardziej do najmniej preferowanego.
 5. W przypadku, gdy liczba wniosków jest mniejsza niż liczba miejsc w przedszkolu, w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmowane są wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wymagane dokumenty.
 6. W przypadku, gdy liczba wniosków jest większa niż liczba miejsc w przedszkolu postępowanie rekrutacyjne odbywa się w dwóch etapach:
  1) pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego odbywa się w przypadku większej liczby wniosków niż miejsc w przedszkolu, na podstawie wniosków złożonych do przedszkola pierwszego wyboru,
  2) drugi etap postępowania rekrutacyjnego odbywa się w przypadku, równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania, nie zostaną przyjęte wszystkie dzieci, oraz w przypadku, gdy postępowanie dotyczy wniosków z następnego wyboru rodzica, jeżeli dziecko nie zostało przyjęte w pierwszym etapie, a przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 7. Do wniosku dołącza się wybrane oświadczenia i dokumenty:
  1) oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka,
  2) oryginały lub potwierdzone kopie prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację rodziców dziecka, akt zgonu rodzica,
  3) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  4) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
  5) oświadczenie o zatrudnieniu lub nauce w systemie dziennym,
 8. W celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki, odżywiania oraz dostosowania właściwych metod pracy, do wniosku dołącza się także opinie poradni specjalistycznych, zaświadczenia lekarskie związane z prowadzeniem diet, alergiami, informacje o rozwoju psychofizycznym dziecka, itp.
 9. Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 10. Dyrektor może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach lub może zwrócić się do Burmistrza Nasielska o potwierdzenie danych zawartych w oświadczeniu o samotnym wychowywaniu dziecka lub zweryfikować je w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 11. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:
  1) wielodzietność rodziny – 1 punkt,
  2) niepełnosprawność kandydata – 1 punkt,
  3) niepełnosprawność jednego z rodziców  kandydata– 1 punkt,
  4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata- 1 punkt
  5) niepełnosprawność rodzeństwa  kandydata– 1 punkt,
  6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 punkt,
  7) objęcie  kandydata pieczą zastępczą – 1 punkt,
 12. Jeżeli liczba chętnych jest wieksza niż ilość miejsc wolnych w  przedszkolu wówczas bierze się pod uwagę dodatkowe kryteria:
  1) Pozostawanie rodziców  w  zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki  w systemie dziennym- 2 punkty
  2) Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola-2 punkty
  3) Dzieci ubiegające się po raz pierwszy o przyjęcie do przedszkola – 1 punkt
  4) Jedno z rodziców kandydata pozostaje w zatrudnieniu lub prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera nauki w systemie dziennym-1 punkt
  Punkty z a poszczególne kryteria podlegają sumowaniu. 
 13. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
  1) sprawdzenie wszystkich złożonych wniosków wraz z oświadczeniami pod względem formalnym,
  2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do przedszkola,
  3) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zawierającej nazwiska i imiona dzieci, liczbę wolnych miejsc oraz uzyskaną liczbę punktów,
  4) listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ich w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola. Lista zawiera nazwiska i imiona dzieci uszeregowane w porządku alfabetycznym i informację o najmniejszej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia, datę wywieszenia oraz podpis przewodniczącego.
 14. Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego  przedszkole posiada nadal wolne miejsca, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające wg. harmonogramu.
 15. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola. Uzasadnienie sporządza się w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor rozpatruje je i dokonuje rozstrzygnięcia.
 16. Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić korzystanie z wychowania przedszkolnego przewyższa liczbę miejsc w przedszkolu, dyrektor przedszkola informuje o tym fakcie Burmistrza Nasielska. Burmistrz jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole, które może przyjąć dziecko.
 17. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.
 18. Dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Nasielsk mogą być przyjmowane do przedszkola, jeśli po przeprowadzeniu postępowań rekrutacyjnych w przedszkolu są wolne miejsca. W przypadku większej liczby dzieci zamieszkałych poza obszarem gminy niż wolnych miejsc w przedszkolu, o przyjeciu decyduje kolejność złożenia wniosku.
 19. Jeżeli przyjęcie dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią specjalistyczną wymaga przeprowadzenia zmian organizacji pracy przedszkola powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor może przyjąć dziecko tylko po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 20. Druki deklaracji oraz wniosku są do pobrania w sekretariacie przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola .